Kuvaston säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

§ 1
Yhdistyksen nimi on Kuvasto visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

§ 2
Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on:
a) valvoa ja edistää niitä visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia, joista säädetään tekijänoikeuslainsäädännössä,

b) edistää kotimaisen visuaalisen taiteen kehittämisen yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen jäsenille, eikä se muutoinkaan ole luonteeltaan pääasiallisesti taloudellista laatua.

§ 3
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeuslainsäädännön kehitystä kotimaassa ja ulkomailla, tekee tarpeellisia esityksiä ja aloitteita sekä työskentelee taiteilijoiden oikeuksien kehittämiseksi.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat myös tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuvien korvausten periminen ja jakaminen niihin oikeutettujen kesken.

Yhdistys voi omistaa osakeyhtiön, mikäli tämä toiminta liittyy Kuvasto ry:n tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen jäsenet

§ 4
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä rekisteröity valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenistö koostuu visuaalisen alan taiteilijoista tai heitä edustavista oikeustoimikelpoisista yhteisöistä ja joka toimii aktiivisti visuaalisen alan taiteilijoiden ammatillisten toimintaedellytysten edistämiseksi.

Yhdistys ei kanna jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua.

Yhdistyksen kevät- tai syyskokous hyväksyy jäsenet Kuvaston hallituksen esityksestä.

Yhdistyksen asiakkaat ja korvausten tilitys

§ 5
Yhdistys tekee taiteilijoiden ja muiden visuaalisen alan tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa asiakassopimuksen, jonka sisältö vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa.

§ 6
Yhdistys tilittää valvontasopimuksen nojalla perimänsä korvaukset niihin oikeutetuille tilityssääntöjään noudattaen. Yhdistyksen tilityssäännöt vahvistaa yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen hallinto

§ 7
Yhdistyksen kevätkokous pidetään keväällä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksikin yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään neljätoista päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kukin jäsen valitsee yhdistyksen kokoukseen kaksi edustajaa, jolla kummallakin on kokouksessa yksi ääni.

Yhdistyksen jäsen voi osallistua yhdistyksen kokoukseen kaksisuuntaisen reaaliaikaisen viestiyhteyden välityksellä. Kokouksen järjestämistavasta päättää yhdistyksen hallitus.

Nimitysvaliokunta

§ 8
Yhdistyksen kevätkokous voi nimittää yhdistyksen hallituksen esityksestä nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokunnassa on 5 jäsentä. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnassa ei voi toimia erovuoroinen hallituksen jäsen.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on jäsenyhdistyksiä kuullen valmistella yhdistyksen kokoukselle etukäteen julkistettava esitys ehdokkaista puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi.

Nimitysvaliokunnan esitys ei sido yhdistyksen kokousta. Nimitysvaliokunnan jäsenten toimikausi on kevätkokouksesta syyskokoukseen.

§ 9
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen puheenjohtajan vaali. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin.

2. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja muiden kokousvirkailijoiden vaali.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Hallituksen toimintakertomus.

5. Hallituksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

7. Nimitysvaliokunnan valitseminen.

8. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen puheenjohtajan vaali. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin.

2. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja muiden kokousvirkailijoiden vaali.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali.

7. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Luottamushenkilöiden palkkioperusteet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 10
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9-11 varsinaista jäsentä, joista vähintään kaksi kolmasosaa on yhdistyksen jäsenjärjestöjen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta.

§ 11
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

§ 12
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, valita yhdistyksen toimihenkilöt, vahvistaa toimihenkilöiden palkat ja palkkiot sekä hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

§ 13
Yhdistyksen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT).

§ 14
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai muu hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

§ 15
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja hallituksen tili- ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi huhtikuun loppuun mennessä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

§ 16
Yhdistys voidaan purkaa tai säännöt muuttaa ainoastaan, jos päätös on tehty kahdessa perättäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, molemmissa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

§ 17
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, jaetaan varat tasan jäsenyhdistysten kesken käytettäväksi sääntöjen 2 §:n mukaiseen aatteelliseen toimintaan.