Kuvastos stadgar

Föreningens namn, hemort och syfte

§1
Föreningens namn är Kuvasto visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö ry, och dess hemort är Helsingfors stad.

§2
Föreningen är ideell och dess syfte är att

  • a) bevaka och främja visuella konstnärers rättigheter om vilka föreskrivs i upphovsrättslagstiftningen,
  • b) främja de allmänna förutsättningarna för att utveckla visuell konst i Finland.

Syftet är inte att sträva efter vinst eller annan omedelbar ekonomisk vinning för föreningens medlemmar, och inte heller i övrigt är föreningens karaktär i första hand ekonomisk.

§3
För att nå sitt syfte följer föreningen med utvecklingen av upphovsrättslagstiftningen i Finland och utomlands, kommer med relevanta framställningar och initiativ samt utvecklar konstnärernas rättigheter.

Föreningens verksamhet omfattar också indrivning av ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagstiftningen och redovisning av dem till dem som är berättigade till ersättningarna.

Föreningen kan idka näring eller förvärvsverksamhet till exempel genom att äga ett aktiebolag, om denna verksamhet hänför sig till Kuvasto ry:s syfte.

Föreningens medlemmar

§4
Som medlem i föreningen kan antas

  • a) en registrerad förening vars medlemmar består av konstnärer inom det visuella området eller en sammanslutning med rättslig handlingsförmåga som representerar dem; och
  • b) en konstnär inom det visuella området som är kund hos föreningen och som föreningens styrelse godkänner som medlem utifrån en skriftlig ansökan.

Föreningen tar inte ut en årlig medlemsavgift av medlemmarna.

Föreningens kunder och redovisning av ersättningar

§5
Föreningen ingår kundavtal med konstnärer och andra upphovsrättsinnehavare inom det visuella området, och dess innehåll fastställs på föreningens möte.

§6
Med stöd av intressebevakningsavtalet redovisar föreningen indrivna ersättningar till dem som är berättigade till ersättning enligt redovisningsreglerna. Föreningens redovisningsregler fastställs av föreningsmötet.

Föreningens styrelse

§7
Föreningens vårmöte hålls på våren före utgången av maj, och föreningens höstmöte hålls på hösten före utgången av november. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en föreningsmedlem kräver det för behandling av ett angivet ärende.
Kallelsen till föreningsmöte postas till medlemmarna minst fjorton dagar före mötet. I kallelsen ska de ärenden som behandlas nämnas. Varje personmedlem har en röst på föreningsmötet. Respektive medlemsförening väljer två representanter till föreningsmötet, och vardera har en röst på mötet.

§8
På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av mötets ordförande. Ordföranden väljer sekreterare.
2. Val av två protokolljusterare och övriga mötesfunktionärer.
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Styrelsens bokslut och revisorernas utlåtande.
6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till redovisningsskyldiga.
7. Övriga eventuella ärenden som nämns i möteskallelsen.

På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av mötets ordförande. Ordföranden väljer sekreterare.
2. Val av två protokolljusterare och övriga mötesfunktionärer.
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.
4. Styrelsens verksamhetsplan och budget.
5. Val av styrelsens ordförande, medlemmar och ersättare.
6. Val av revisor och ersättare för följande kalenderår.
7. Grunder för arvoden till förtroendevalda för följande kalenderår.
8. Övriga eventuella ärenden som nämns i möteskallelsen.

§9
Styrelsen består av ordförande och åtta ordinarie medlemmar. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Styrelsens mandatperiod är tre år. Tre styrelsemedlemmar står i avgångsturen första och andra året genom lottdragning.

§10
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre medlemmar är närvarande.

§11
Styrelsens uppgift är att representera föreningen, välja föreningens tjänstemän, fastställa tjänstemännens löner och arvoden samt sköta föreningens ärenden och ekonomi enligt stadgarna och föreningsmötens beslut.

§12
Föreningens revisor ska vara godkänd av Centralhandelskammaren (CGR).

§13
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande eller en annan tjänsteman som styrelsen utsett ensam.

§14
Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår. Föreningens konton och styrelsens räkenskaps- och verksamhetsberättelse ska lämnas till revision av revisorerna före utgången av april.

Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

§15
Föreningen kan upplösas eller stadgarna ändras endast om beslutet fattas på två på varandra följande föreningsmöten med minst 2 veckors intervall och med minst 2/3 majoritet av rösterna på bägge mötena.

§16
Om föreningen upplöses eller läggs ner delas tillgångarna jämnt mellan medlemsföreningarna för att användas för ideell verksamhet som är förenlig med 2 §.