Andvändning av verk och Kuvastos bevakningsområde

Fastställt vid föreningen Kuvasto rf:s möte 28.11.1999

Föreningens möte beslutar i vilken utsträckning Kuvasto verkar i egenskap av förvaltare av sina klienters upphovsrätter. Kuvasto beviljar nyttjanderätter och fakturerar ersättningar samt redovisar för ersättningarna i enlighet med redovisningsstadgan. Tillstånden beviljas utgående från användarnas ansökningar om nyttjanderätt. Faktureringen kan basera sig på de uppgifter klienten gett eller de uppgifter, som Kuvasto fått genom sin övervakning. Kuvasto förhör sig inte särskilt om konstnärens godkännande för att bevilja tillstånd, såvida det inte föreligger särskilda, till moraliska rättigheter anknutna skäl till detta.

Kuvasto bevakar inte sådan användning som bekostas av konstnären själv eller sådant efterbildande, som en rättsinnehavarklient på eget initiativ vill donera till välgörenhet. Beträffande sådan användning skall en rättsinnehavarklient skriftligt meddela Kuvasto på förhand. Efterbildande som sker i samband med personintervju med bildkonstnär hör inte till bevakningsområdet.

 Kuvasto rf:s möte beslutade följande om bevakningsområdet:

1. Utställningsverksamhet

1. statlig utställningsverksamhet
2. kommunal utställningsverksamhet
3. utställningar med inträdesavgift
4. övriga utställningar, i fråga om vilka man avtalar med utställningsarrangören om utställningsersättningen

De verk som visas på utställningen, vilka är i konstnärens ägo och som är utställda då utställningen öppnas, berättigar till utställningsersättning.

Ersättning uppbärs också för offentlig visning av video eller dvd.

2. Efterbildande

1. återgivning i tryckalster
2. efterbildande i form av dvd, video eller annan upptagning

Enligt undantagsstadgandena i den nuvarande upphovsrättslagens 2 kapitel är konstnär inte berättigad till ersättning och lov av konstnären att återge verk förutsätts inte heller i vissa fall. Upphovsmannens namn skall alltid nämnas. Tilläggsuppgifter om undantagsstadgandena på hemsidan www.kuvasto.fi (obs. endast på finska).

3. Televisionsutsändningar

4. Använding på nätet

5. Reklam

I fråga om reklam förhör man sig om konstnärens inställning, så att man kan garantera att konstnärens moraliska rättigheter inte kränks genom reklamen.

6. Ersättning för vidareförsäljning