Kuvaston käyttöehdot

1. Yleiset käyttöehdot

Näiden käyttöehtojen mukaan myönnetään voimassaolevan tekijänoikeuslain edellyttämä lupa Kuvaston edustamien tekijöiden teosten toisintamiseen painettuna. (Huom. käytöllä kirjoissa ja verkossa on omat ehtonsa)

Käyttölupa ei koske valokuvaajan oikeuksia.

1. Teos on julkaistava kokonaisuudessaan eikä sitä voi ilman eri lupaa rajata. Värikuvassa painojäljen on toistettava alkuperäisteoksen värit. Teoksen yksityiskohtaa ei ilman eri lupaa voi julkaista muutoin kuin koko teosta esittävän kuvan yhteydessä. Kuvaston pyytäessä luvansaaja on velvollinen esittämään vedoksen ennen painatusta.

2. Teoskappaletta ei saa toisintaa mittakaavassa 1:1 eikä siten, että se voidaan sekoittaa alkuperäisteokseen.

3. Teoksen tekijä on aina mainittava.

4. Kuvan julkaisemisen yhteydessä on painettava © Kuvasto ja käyttöluvan myöntämisvuosi osoitukseksi siitä, että kuvan käytöstä on sovittu Kuvaston kanssa.

5. Kuvan käytöstä maksetaan kulloinkin voimassa olevan tariffin mukainen korvaus ja painotuotteesta lähetetään yksi kappale Kuvaston arkistoon ellei muuta ole sovittu. Lupa tulee voimaan kun korvaus on maksettu Kuvaston laskun tai sopimuksen mukaisesti.

6. Käyttöehdot eivät koske tilauksesta tehtyä kuvitusta.

7. Lupaa ei ilman Kuvaston suostumusta voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Mikäli annetut käyttötiedot todetaan virheellisiksi, lupa peruutetaan.

8. Luvan perusteella ei ole lupaa muuhun kuin sovittuun käyttötarkoitukseen.

2. Kirja – käyttöehdot

Näiden käyttöehtojen mukaan myönnetään voimassaolevan tekijänoikeuslain edellyttämä lupa Kuvaston edustamien tekijöiden teosten toisintamiseen painettuna. Käyttöehdot eivät koske tilaustyönä tehtyä kuvitusta.

Kuvaston käyttölupa ei koske valokuvaajan oikeuksia.

1. Teos on julkaistava kokonaisuudessaan eikä sitä voi ilman eri lupaa rajata. Värikuvassa painojäljen on toistettava alkuperäisteoksen värit. Teoksen yksityiskohtaa ei ilman eri lupaa voi julkaista muutoin kuin koko teosta esittävän kuvan yhteydessä. Kuvaston ulkomaisen tai kotimaisen asiakkaan erityisistä syistä niin vaatiessa, tulee Kuvasto pyytämään vedoksen ennen painatusta.

2. Teoskappaletta ei saa toisintaa mittakaavassa 1:1 eikä siten, että se voidaan sekoittaa alkuperäisteokseen.

3. Teoksen tekijä on aina mainittava.

4. Kuvan julkaisemisen yhteydessä on painettava merkki © Kuvasto ja käyttöluvan myöntämisvuosi osoitukseksi siitä, että kuvan käytöstä on sovittu Kuvaston kanssa.

5. Kuvan käytöstä maksetaan kulloinkin voimassa olevan tariffin mukainen korvaus. Lupa tulee voimaan kun korvaus on kokonaisuudessaan maksettu.

6. Lupa sisältää myös kirjan kannen tai sisäsivujen toisintamisen kirjan markkinointikäyttöön, kuten lehtimainontaan, julisteisiin, esitteisiin, diasarjoihin yms. Näitä markkinoinnin edistämistä varten tehtyjä tuotteita ei kuitenkaan ole lupa myydä tai käyttää muuhun tarkoitukseen. Internet markkinoinnissa voidaan toisintaa kirjan kannet ja 1 esimerkkiaukeama internetissä kirjan markkinointitarkoituksessa.

7. Sähköisessa muodossa lähetettävän kirjan lisensioinnista sovitaan erikseen.

8. Tätä lupaa ei ilman Kuvaston suostumusta voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Mikäli käyttötiedot todetaan virheellisiksi, lupa peruutetaan.

9. Tämän luvan perusteella ei ole lupaa muuhun kuin sovittuun käyttötarkoitukseen.

Merkintäesimerkki:
Heli Salonen: Paviljonki III, etsaus/akvatinta 1990 © Kuvasto 2017

3. Internet – käyttöehdot

Hakemuksesta myönnetyn internetkäyttöluvan saaja on oikeutettu käyttämään siinä mainittuja taideteoksia luvassa mainitun internetpalvelun yhteydessä.

Tämä lupa ei koske minkäänlaista kolmannen tahon toimesta tapahtuvaa tallentamista tai muuta teoksen kappaleen valmistamista. Luvansaaja ei ole muutoinkaan oikeutettu siirtämään lupaa kolmannelle taholle.

Kotisivulle tulee sisällyttää seuraava tekijänoikeuksia koskeva tieto :
Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa. © Kuvasto ry 2017.

The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-access or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders. All rights reserved © the Artists and Visual Arts ́ Copyright Society Kuvasto 2017.

Luvansaaja sitoutuu ilmoittaamaan teosten välittömässä yhteydessä tekijän nimen, teostiedot sekä copyright-merkinnän © luvan myöntäjä, myöntämisvuosi: Esim. © Kuvasto 2017. Kuvastolla on oikeus pyynnöstä saada tiedot tämän luvan tarkoittaman palvelun käytöstä. Kuvastolla on oikeus peruuttaa lupa välittömin seurauksin, jos sen ehtoja ei noudateta.