Kuvastos användningsvillkor

1. Allmänna användningsvillkor

Enligt dessa användningsvillkor beviljas tillstånd som förutsätts av den gällande upphovsrättslagen för återgivning av konst av konstnärer som Kuvasto representerar i tryck. (Obs! Användning i böcker och på webben har separata villkor)
Användningstillståndet omfattar inte fotografens rättigheter.

 1. Konstverket ska publiceras i sin helhet och får inte beskäras utan separat tillstånd. När det gäller färgbilder ska trycket återge färgerna i det ursprungliga verket. Detaljer i verket får inte publiceras utan separat tillstånd utom i samband med en bild av hela verket. På Kuvastos begäran ska tillståndsinnehavaren visa upp korrektur före tryckning.
 2. Konstverket får inte återges i skalan 1:1 eller så att det kan blandas ihop med originalverket.
 3. Konstverkets upphovsman ska alltid nämnas.
 4. I samband med publicering ska © Kuvasto finnas med liksom året för beviljande av användningstillstånd som bevis på avtalet med Kuvasto.
 5. För användning av en bild betalas ersättning enligt den gällande prislistan, och när det gäller trycksaker ska ett exemplar skickas till Kuvastos arkiv, såvida inget annat avtalas. Tillståndet träder i kraft när ersättningen har betalats enligt Kuvastos faktura eller avtalet.
 6. Användningsvillkoren gäller inte för beställda illustrationer.
 7. Tillståndet kan inte utan Kuvastos samtycke överföras till tredje part. Om de inlämnade användaruppgifterna konstateras vara felaktiga återkallas tillståndet.
 8. Tillståndet berättigar endast användning för det avtalade ändamålet.

2. Böcker – användningsvillkor

Enligt dessa användningsvillkor beviljas tillstånd som förutsätts av den gällande upphovsrättslagen för återgivning av konst av konstnärer som Kuvasto representerar i tryck. Användningsvillkoren gäller inte för beställda illustrationer.
Kuvastos användningstillstånd omfattar inte fotografens rättigheter.

 1. Konstverket ska publiceras i sin helhet och får inte beskäras utan separat tillstånd. När det gäller färgbilder ska trycket återge färgerna i det ursprungliga verket. Detaljer i verket får inte publiceras utan separat tillstånd utom i samband med en bild av hela verket. Om Kuvastos utländska eller inhemska kund av en särskild orsak begär det kommer Kuvasto att be om provtryck före tryckning.
 2. Konstverket får inte återges i skalan 1:1 eller så att det kan blandas ihop med originalverket.
 3. Konstverkets upphovsman ska alltid nämnas.
 4. I samband med publicering ska märket © Kuvasto finnas med liksom året för beviljande av användningstillstånd som bevis på avtalet med Kuvasto.
 5. För användning av en bild betalas ersättning enligt den gällande prislistan. Tillståndet träder i kraft när hela ersättningen har betalats.
 6. Tillståndet omfattar också kopiering av bokens pärm eller sidor för marknadsföring av boken, såsom tidningsannonser, affischer, broschyrer, diaserier etc. Dessa säljfrämjande produkter får dock inte säljas eller användas för andra syften. För marknadsföring på internet kan man kopiera bokens pärmar och 1 exempeluppslag.
 7. Om licens för elektroniska böcker avtalas separat.
 8. Detta tillstånd kan inte utan Kuvastos samtycke överföras till tredje part. Om användaruppgifterna konstateras vara felaktiga återkallas tillståndet.
 9. Detta tillstånd berättigar endast användning för det avtalade ändamålet.

Exempel på märkning: Heli Salonen: Paviljong III, etsning/akvatinta 1990 © Kuvasto 2017

3. Internet – användningsvillkor

Den som beviljas användningstillstånd för internet utifrån ansökan har rätt att använda konstverk som nämns i tillståndet i samband med nättjänster.
Detta tillstånd gäller inte för sparande eller kopiering av konstverk som utförs av tredje parter. Tillståndsinnehavaren har inte heller i övrigt rätt att överföra tillståndet till tredje part.

På webbplatsen ska följande information om upphovsrätten publiceras:
Bildkonstverk får inte sparas på datorns hårddisk, användas på nätet eller kopieras utan skriftligt tillstånd av innehavarna av upphovsrätten. Användaren har inte rätt att kopiera bildkonstverk på papper, stordior eller annat material utan skriftligt tillstånd av innehavarna av upphovsrätten. © Kuvasto ry 2017.

The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-access or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders. All rights reserved © the Artists and Visual Arts ́ Copyright Society Kuvasto 2017.

Tillståndsinnehavaren förbinder sig att i konstverkens omedelbara sammanhang ange upphovsmannens namn, uppgifter om konstverket och  copyright-märkningen © tillståndets beviljare och året när det beviljats: Exempel: © Kuvasto 2017. Kuvasto har rätt att på begäran få uppgifter om användningen av den tjänst som avses i detta tillstånd. Kuvasto har rätt att omedelbart återkalla tillståndet om villkoren för det inte iakttas.