Uutiset

Kuvaston lausunto sivistysvaliokunnalle esityksestä tekijänoikeuslain muuttamiseksi

Visuaalisen alan taiteilijoiden asema on tunnistettava osana kokonaisuutta, kun EU:n tekijänoikeusdirektiivin voimaansaattamista käsitellään eduskunnassa, muistuttaa Kuvasto lausunnossaan.

Kuvasto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle 9. toukokuuta hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamiseksi. Lausunnossa korostamme, että kyseessä on luovan työn tekijöiden tekijänoikeudellisen aseman lujittamiseen tähtäävä EU-direktiivi. Muistutamme taiteen digitaalisen käytön lisääntymisestä ja monimuotoistumisesta, minkä vuoksi visuaalisen alan taiteilijoiden asema on tärkeä tunnistaa osana kokonaisuutta.

Lausunnossa keskitymme Kuvaston näkökulmasta keskeisiin kulttuuriperintöorganisaatioita koskeviin pykäliin 16 g ja 16 h, verkkosisällönjakopalvelulukuun ja parodiapoikkeukseen, joihin esitämme tarkennuksia. Lisäksi toteamme teosten käyttöä opetustoiminnassa koskevien pykälien näyttävän esityksessä hyvältä ja olevan direktiivin mukaisia.

Kaupallisesta jakelusta poistuneet teokset

Hallituksen esityksen mukaan kulttuuriperintöorganisaatiot voivat käyttää kaupallisesta jakelusta poistuneita kokoelmateoksia vapaasti rajoitussäännöksen perusteella, jos saatavilla ei ole käyttölupaa tai jos aineistoon sisältyy suuressa määrin teoksia, joiden osalta tekijänoikeusjärjestö ei ole riittävän edustava.

Kuvaston lausunnossa esitämme, että lakitekstiä tarkennetaan rajoitussäännöksen soveltamisen osalta. Lisäksi tuomme esiin, että kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia koskeva sääntely soveltuu huonosti kuvataiteen teoksiin. Tämä näkökohta on huomioitava lain soveltamisessa.

Sopimuslisenssi on kokoelmateosten käytön kannalta tehokas tukirakenne, jolla suomalaiset taidemuseot voivat avata taidekokoelmiaan nettiin ja taiteilijat saavat tekijänoikeuskorvauksen kokoelmateostensa digikäytöstä. Yksinomaan Kuvaston ja Suomen museoliiton tekemän sopimuksen piiriin kuuluu yli 40 museota ja 15 000 digitoitua taideteosta. Sopimuslisenssi auttaa tulevaisuuden sopimustoimintaa ja tulee siksi säilyttää ensisijaisena ratkaisuna kokoelmien digikäyttöön lainsäädännössä.

Verkkosisällönjakopalvelut

EU:n tekijänoikeusdirektiivin tarkoituksena on muuttaa ja selkiyttää nykyinen oikeudellisesti epäselvä tilanne: verkkosisällönjakopalvelut, kuten Meta ja Youtube, tarvitsevat lähtökohtaisesti luvan teosten hyödyntämiseen palveluissaan. Suomen tekijänoikeuslain ei tule poiketa tässä suhteessa direktiivistä.

Kuvaston lausunnossa viittaamme Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry:n lausuntoon ja esitämme lakitekstiin vaihtoehtoista muotoilua, jotta kansallinen laki vastaa paremmin direktiivin sanamuotoja.

Uusi parodiapoikkeus

Tekijänoikeuslakiin sisällytettävä uusi parodiapoikkeus on saanut arviomme mukaan ehkä suhteettoman suuren huomion tekijänoikeuskeskustelussa. Visuaalisen alan taiteilijat ja muut luovan työn tekijät ymmärtävät parodian roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää, että taiteilijan oikeudet ja parodiapoikkeus ovat tasapainossa. Siksi ehdotamme, että pykälän perusteluihin tehdään lisäys moraalisten oikeuksen – erityisesti taiteilijan respekti- eli kunnioittamisoikeuden – huomioimisesta.

***

Hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamisesta EU:n DSM-direktiivin sisällyttämiseksi kansalliseen lakiin esiteltiin eduskunnalle pääsiäisviikolla. Toukokuussa esitys on ollut lausuttavana sivistys-, perustuslaki- ja liikenne- ja viestintävaliokunnissa. Lakimuutosten on määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2023.

>> Tutustu koko lausuntoomme.