Uutiset

Tekijänoikeuslain uudistus palautettava valmisteluun

Tekijänoikeuslakia uudistetaan EU:n tekijänoikeusdirektiivin voimaansaattamiseksi. Direktiivin yhtenä tärkeänä tavoitteena on parantaa luovan työn tekijöiden asemaa digiympäristössä. Kuvasto katsoo, että Suomen esitys ei vastaa direktiivin alkuperäisiä tavoitteita, ja esittää lakiluonnoksen palauttamista uuteen valmisteluun.

Lokakuussa lausuntokierroksella ollut hallituksen esitysluonnos tekijänoikeuslaiksi herätti suurta tyrmistystä luovan alan toimijoissa. Kyseessä on luovalle alalle merkittävin tekijänoikeudellinen uudistus vuosiin. Esityksessä näkökulma on kuitenkin vallitsevasti teosten käyttäjien. Taiteilijoiden ja muiden oikeudenhaltijoiden asemaa ja suojaa esitys heikentää monilta osin ratkaisevasti.

Esitysluonnoksen suurimpina puutteina näemme sen, ettei lainsäätäjän esitys vastaa direktiivin tavoitteita vahvistaa taiteilijoiden neuvotteluasemaa ja yhdenmukaistaa lainsäädäntöä EU-maissa luovan talouden edistämiseksi. Tuomme esiin lausunnossamme, että esitys on kokonaisuudessaan puutteellisesti valmisteltu. Sen perustelut ovat monin kohdin erittäin vaillinaiset ja arvoväritteiset. Muutosten vaikutukset esimerkiksi taiteilijoihin käsitellään pintapuolisesti.

– Direktiivin voimaansaattaminen on haastava tehtävä. Tämä on ymmärrettävää. Ministeriössä on tehty iso työ ja saatu luonnos vihdoin lausunnoille. Ymmärrettävää sen sijaan ei ole se, että esityksessä on tehty monia kirkkaasti luovan alan tekijöille vahingollisia arvovalintoja – jopa selvästi vastoin direktiiviä, kertoo Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

– Esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi oli pommi. Se ei vastaa juuri mihinkään todelliseen ongelmaan, mutta luo tyhjästä uusia. Ehkä suurin yllätyspommi on kuitenkin se, että lakiehdotus on monessa kohtaa suorastaan direktiivin vastainen, kuvaa Kuvaston puheenjohtaja, taidemaalari Jaakko Rustanius.

Kuvaston lausunnossa keskitymme kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksien kannalta merkityksellisiin säännöksiin, opetustoimintaa ja kulttuuriperinnön säilyttämistä koskeviin kokonaisuuksiin, joihin esitys ehdottaa uusia rajoituksia. Koko luovalle alalle merkittävä, sosiaalisen median alustoja koskeva artikla 17 sisältää niin suuria ongelmia, että vaadimme esityksen palauttamista vähintään sen osalta uudelleen valmisteluun.

Mitä esityksessä ehdotetut muutokset merkitsisivät?

Esitysluonnos ehdottaa, että kuvataiteen teoksia saisi käyttää opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa laajasti uuden tekijänoikeuden rajoituksen perusteella.

Opetusalan muutos mullistaisi. Rajoitus kaventaisi kaikkien visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia opetustoiminnassa, mutta merkitsisi myös opettajille entistä epäselvempiä teosten käyttötilanteita. Opettajien olisi muun muassa hyvin vaikea tunnistaa tilanteita, joissa lupa oikeudenhaltijalta tarvitaan.

Kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan lakikokonaisuuden ongelmat johtuvat esityksen tavasta säädellä samoin keskenään erilaisia kulttuurilaitoksia. Esityksen vaikutuksia kuvataiteilijoihin on myös käytännössä haastavaa arvioida epäselvän kulttuuriperintölaitosmääritelmän vuoksi. Kuvataiteilijat esitys näyttää asettavan eriarvoiseen asemaan sen perusteella, miten taiteilijan teos on kokoelmaan päätynyt.

Se jättäisi korvauksetta sellaiset taiteilijat, joiden teos kuuluu kokoelmaan museolle tehdyn lahjoituksen tai deponoinnin eli tallettamisen kautta.

Artiklan 17 tapauksessa Youtuben tai Instagramin kaltaiset palvelut ovat EU-direktiivin mukaan vastuussa aineistosta, jota niissä julkaistaan, ja tarvitsevat luvan teosten käyttöön oikeudenhaltijoilta. Suomen esitys ei toteuta tätä direktiivin tavoitetta vahvistaa luovan työn tekijöiden suojaa. Sen sijaan luonnoksessa on otettu lähtökohdaksi, virheellisesti, palveluiden käyttäjien suojan vahvistaminen. Näin tekemällä esitys ehdottaa Suomeen muista EU-maista täysin poikkeavaa sääntelyä. Visuaalisen alan tekijälle luonnoksen mutkikas malli merkitsee isoa kynnystä päästä sopimaan teoksensa käytöstä digialustoilla.

Kuvassa osa Jaakko Rustaniuksen sitaattia.

– Toimiva tekijänoikeus on aivan keskeinen muuttuja taiteilijan markkinaehtoisessa tulonmuodostuksessa. Nyt ministeriössä on päätetty heikentää taiteilijan mahdollisuuksia elättää itseään markkinalla. Järjellä ei voi käsittää, mikä on ollut ministeriön tavoite, jos se ei ole ollut suomalaisen kulttuurin elinvoiman tarmokas tukahduttaminen, sanoo Rustanius.

– Direktiivi tulee saattaa voimaan niin kuin se on tarkoitettu ja kuten muut Pohjoismaat ovat tehneet. Ei ole mielekästä, että Suomesta luodaan EU:ssa erillinen saareke, jossa on luovien tekijöiden kannalta vahingollista lainsäädäntöä, tiivistää Nilsson.

Rajoitukset kaventavat mahdollisuuksia saada tekijänoikeustuloja

Rajoitukset kaventavat taiteilijoiden mahdollisuuksia sopia omien teostensa käytöstä, ja niitä käytännössä usein tulkitaan liian laveasti. Tekijöiden oikeuksien rajoittaminen on silti yleisesti perusteltua sivistyksellisistä ja kulttuurisista syistä. Nyt esitysluonnokseen on kuitenkin sisällytetty rajoituksia, esimerkiksi teoksen satunnaista käyttöä koskien, joita direktiivi ei suinkaan edellytä kansalliselta lainsäädännöltä.

Kuvaston lausunnossa muistutamme, että rajoitussäännösten soveltaminen digiympäristössä voi muodostua taiteilijoiden kannalta kohtuuttoman laajaksi rajoitukseksi. Rajoituksia säätäessä tulee ottaa erityisesti huomioon lisääntynyt taloudellinen vaikutus, joka tällaisilla rajoituksilla voi olla uudessa digiympäristössä. Esityksestä vaikutusarviot puuttuvat, vaikka tutkimus- ja kokemustietoa olisi ollut saatavilla.

Tekijänoikeuslaki on mahdollista uudistaa direktiivin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Sekä Tanska että Ruotsi ovat osoittaneet omilla esimerkeillään, että direktiivi voidaan saattaa voimaan kansallisesti sen hengen mukaisesti – ei tekijöiden oikeuksia heikentämällä.

***

Lue lisää Kuvaston lausunnon tiivistelmästä. Lausunnossamme viittaamme myös Kopioston, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhdyn ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n lausuntoihin.

>> Kuvaston lausuntopalvelu.fi-osoitteessa antama koko lausunto

Aiheesta Kuvaston sivuilla julkaistua

Tekijänoikeuslaki uudistuu, mutta kaikki eivät ole tyytyväisiä

Aiheesta muualla

Lyhty vaatii: Arvokuilusäädös uuteen valmisteluun
Suomen taiteilijaseura: Mitä taiteilijan on hyvä tietää tekijänoikeuslain uudistuksesta?