Uutiset

Ministeri Saarikon pyöreän pöydän keskustelussa aiheena kulttuurialan koronatilanne

Kuvasto osallistui 15. maaliskuuta tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon koolle kutsumaan pyöreän pöydän keskusteluun, jossa aiheena oli taide- ja kulttuurialan kehittämistarpeet keväällä 2021. Tilaisuudessa kutsutut esittivät näkemyksensä siitä, millaisiin toimiin valtion tulisi ryhtyä tänä keväänä.

Kuvasto katsoo, että visuaalisen taiteen aseman vahvistamisessa on kyse sekä taide- että tekijänoikeuspoliittisista valinnoista, ja niiden keskinäisestä tasapainosta. Pääviestimme tilaisuudessa koskivat kuvataiteen toimialan tukitoimia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, muun muassa tekijänoikeuslainsäädännön uudistusta ja yksityisen kopioinnin hyvitystä.

Koronaan liittyvät tukitoimet vaikuttavat alan kykyyn selviytyä nyt ja tulevaisuudessa. Visuaalisten taiteiden julkinen rahoitus on ollut kuitenkin jo ennen koronaa riittämätöntä. Akuutin kriisin ohella on siksi keskityttävä alan rakenteiden vahvistamiseen myös pitkällä aikavälillä.

Suomen Taiteilijaseuran ja Frame Contemporary Art Finlandin kyselyiden mukaan kuvataiteilijoiden ja kuvataiteen organisaatioiden koronasta johtuvat tulonmenetykset olivat vuoden 2020 osalta yhteensä 28,3 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti kuvataiteilijat saavat edelleen suhteettoman vähän korvauksia teostensa digitaalisesta käytöstä. Kuvaston mukaan tekijänoikeuslaki ja -lain sopimuslisenssijärjestelmä ovat avainasemassa taiteilijoiden ansainnan parantamiseksi digitaalisessa ympäristössä.

Suomessa Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivin voimaansaattaminen merkitsee tekijänoikeuslain kokonaisvaltaista uudistusta. Taiteilijoiden kannalta keskeinen on direktiivin verkon alustapalveluja koskeva artikla 17, joka tulee Kuvaston mukaan saattaa Suomessa voimaan direktiivin mukaisesti ja taiteilijoiden oikeudet turvaten. Yksityisen kopioinnin hyvityksen osalta Kuvasto pitää tärkeänä, että valtion budjettiin sisällytetty hyvitys vakiinnutetaan vähintään nykyiselle tasolleen (11 milj. euroa).

Taiteen käyttäjät, kuten museot, ovat investoineet ja kehittäneet digitaalista yleisösuhdettaan voimakkaasti korona-aikana. Keskustelutilaisuudessa Kuvasto muistutti, että Suomen museoliiton ja Kuvaston Taidekokoelmat verkossa -sopimus tarjoaa valmiin alustan digitaalisten yleisöpalvelujen kehittämiselle. Se luo myös markkinaehtoista lisätuloa taiteilijoille.

Kyseessä oli järjestyksessään toinen ministeri Saarikon pyöreän pöydän keskustelu. Ensimmäinen etäyhteyksin järjestetty tilaisuus pidettiin syyskuussa 2020, jolloin aiheena oli taide- ja kulttuurialan tulevaisuuden näkymät.

Kuvaston kirjallisessa vastauksessaan esittämät toimenpide-ehdotukset:

  • Tarkastellaan kuvataiteen alaan kohdistuvien rajoitustoimien oikeasuhtaisuutta ja luodaan vuoropuhelussa alan toimijoiden kanssa suunnitelma museoiden ja gallerioiden hallituksi aukipitämiseksi.
  • Tuetaan kuvataiteilijoiden ja kuvataiteen yhteisöjen selviytymistä akuutista koronakriisistä apurahoin ja avustuksin.
  • Jatketaan yrittäjien väliaikaista oikeutta työttömyysturvaan koronakriisin yli.
  • Varmistetaan Taidekokoelmat verkossa -sopimuksen jatkorahoitus.

Yllä olevien ehdotusten lisäksi viittasimme kirjallisessa vastauksessa Suomen Taiteilijaseuran esitykseen.