Uutiset

Oikeus näyttelykorvaukseen kuuluu kaikille kuvataiteilijoille

Kuva: Shutterstock.com

Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus ei korvaa työstä maksettavaa palkkaa, mutta lakiin perustuva korvaus on monille kuvataiteilijoille silti tärkeä lisäansio. Kesällä 2015 Kuvasto toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin taiteilijoiden kokemuksia näyttelykorvauksesta museonäyttelyiden yhteydessä. Kyselyn keskeinen havainto oli, että edelleenkin yllättävän usein luullaan, että oikeus näyttelykorvaukseen koskisi vain Kuvaston edustamia taiteilijoita. Positiivista oli, että valtaosa kyselyyn vastanneista taiteilijoista tuntee tekijänoikeutensa.

Kyselyyn vastanneiden taiteilijoiden kokemukset paljastavat, että museonäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytännöissä on edelleen parantamisen varaa. Kuvataiteen julkinen näyttäminen vertautuu musiikin soittamiseen julkisessa tilassa – molemmista kuuluu korvaus tekijälle. Toisin kuin musiikissa kuvataiteilijoiden oikeus näyttelykorvaukseen saatetaan sen sijaan taiteilijoiden mukaan kyseenalaistaa.

Vaikka kuvataiteilijat suhtautuvat kriittisesti näyttelykorvauskäytäntöihin, osoittaa kysely taiteilija-asiakkaiden luottavan Kuvastoon näyttelykorvausta hallinnoivana tahona.

”Kuvaston perimät maksut tukevat myös museokenttää suhteessa kuntapäättäjiin: tähänkin pitää olla rahaa (kysehän on pikkurahoista). Oleellista on, että Kuvasto kykenee ylläpitämään MINIMITASOA korvausten määrän suhteen.” – ote kyselystä

”Toiset museot ovat hyvin nihkeitä maksamaan näyttelykorvauksia, joten Kuvasto on hyvä kumppani etuja valvomassa” – ote kyselystä

Kyselyn keskeiset tulokset

  • Näyttelykorvauksen merkitys taiteilijan toimeentulossa kasvaa sen mukaan, mitä pidempään taiteilija on toiminut alalla
  • 79 % taiteilijoista tiesi oikeutensa näyttelykorvaukseen perustuvan lakiin
  • Lähes kaksi kolmasosaa taiteilijoista oli saanut Kuvaston kautta näyttelykorvauksia museonäyttelyistä
  • Taiteilijat luottavat Kuvastoon näyttelykorvausta keräävänä tahona, ja 86 % vastaajista oli sitä mieltä, että Kuvaston tulee hallinnoida näyttelykorvausta myös tulevaisuudessa
  • 83,9 % oli sitä mieltä, että Suomessa tulee ottaa käyttöön taiteilijapalkka koskien museonäyttelyitä

Taidemuseonäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöihin liittyvä kysely suunnattiin Kuvaston taiteilija-asiakkaille, joiden puolesta järjestö kerää tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen. Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 161 taiteilijaa.

Kuvataiteilijalla on tekijänoikeuslain mukainen oikeus saada korvaus teoksista, jotka ovat näyttelyn avautuessa taiteilijan omistuksessa. Kuvasto on hallinnoinut tekijänoikeudellista näyttelykorvausta edustamiensa taiteilijoiden puolesta vuodesta 1999 lähtien. Vuonna 2015 Kuvasto oli mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä, joka selvitti taidemuseonäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

Lue ja lataa kyselyn tiivistelmä
Lue lisää näyttelykorvauksesta

Kuva: Shutterstock.com