Uutiset

Kysely teoshankintojen sopimuskäytänteistä / Enkät om avtalspraxis gällande konstförvärv / Survey on acquisition agreement practices

Oletko myynyt tai lahjoittanut teoksesi museon tai muun vastaavan kulttuuriperintölaitoksen kokoelmaan? Selvitämme kyselyllä teoshankintaan liittyviä sopimuskäytänteitä. Vastaa 5. elokuuta mennessä.

Teoksen luovuttaminen ei sisällä tekijänoikeuden luovuttamista. Tekijänoikeudet säilyvät siten lähtökohtaisesti taiteilijalla, kun hän myy tai lahjoittaa teoksensa. Käytännön sopimustilanteissa taiteilijalta saatetaan kuitenkin edellyttää oikeuksien luovutusta. Kyselyllä keräämme tietoa siitä, kuinka usein taiteilijoiden edellytetään luovuttavan tekijänoikeudet teosten hankinnan yhteydessä, kuinka laajasti taiteilijat oikeuksia luovuttavat ja saavatko taiteilijat oikeuksien luovuttamisesta asianmukaisen tekijänoikeuskorvauksen.

Selvityksen tavoitteena on kehittää kuvataiteen toimialan sopimuskäytäntöä ja varmistaa taiteilijoiden oikeuksien toteutuminen teoshankinnoissa. Kysely on suunnattu taiteilijoille ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijoille.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia, ja voit vastata täysin nimettömästi. Tarvittaessa voit myös antaa yhteystietosi, jos haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä.

Kysely on avoinna 5.8.2024 saakka.

>>Siirry kyselyyn

Enkät om avtalspraxis gällande konstförvärv

Har du sålt eller donerat verk till ett museum eller en annan kulturarvsinstitution? Vi genomför en enkät för att förstå avtalspraxis relaterat till konstförvärv. Svara senast 5 augusti 2024.

När ett verk överlåts så ingår inte avsägelse av upphovsrätt. Upphovsrätten kvarstår alltså hos konstnären när hen säljer eller donerar konstverk. I avtalsituationer kan konstnären dock krävas att överlåta sina rättigheter. Genom enkäten samlar vi in information om hur ofta konstnärer förväntas överlåta upphovsrätten i samband med konstförsäljning/donation, i vilken utsträckning konstnärer överlåter sina rättigheter och om konstnärer får en rimlig ersättning för överlåtelsen av rättigheterna.

Målet med denna undersökning är att utveckla avtalspraxis inom bildkonstsektorn och säkerställa att konstnärernas rättigheter uppfylls vid konstförvärv. Enkäten riktar sig till konstnärer och rättsinnehavare till avlidna konstnärer.

Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten, och du kan svara helt anonymt. Vid behov kan du också lämna dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig.

Enkäten är öppen till den 5 augusti 2024.

>> Gå till enkäten

Survey on contractual practices for the acqusition of art works

Have you sold or donated your artwork to a collection of museum or another cultural heritage institution? We are conducting a survey on contractual practices related to acquisition agreements. Please respond by August 5th.

When an ownership of an artwork is transferred, it does not include the transfer of copyright. Therefore, copyright generally remains with the artist when they sell or donate their artwork. However, in practical contractual situations, artists may be required to transfer their rights. Our survey aims to gather information on how often artists are required to transfer rights when their works are acquired, the extent to which artists transfer their rights, and whether artists receive appropriate copyright compensation for transferring their rights.

The objective of this study is to develop contractual practices in the visual arts sector and ensure that artists’ rights are realized. The survey is directed at artists and rights holders of deceased artists.

It takes about 5 minutes to complete the survey, and you can respond completely anonymously. If necessary, you can also provide your contact information if you would like us to contact you.

The survey is open until August 5, 2024.

>> Take the survey