Lausunnot

Tiivistelmä Kuvaston lausunnosta koskien esitystä tekijänoikeuslain uudistamisesta

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan muutoksia EU:n vuonna 2019 hyväksymän tekijänoikeusdirektiivin (EU) 2019/790 (DSM-direktiivi) kansalliseksi voimaan saattamiseksi. Direktiivin tavoitteina on vahvistaa luovan työn tekijöiden asemaa ja toisaalta yhdenmukaistaa EU:n sisäisiä markkinoita luovan talouden edistämiseksi. Kyseessä on luovien alojen kannalta merkittävin tekijänoikeudellinen uudistus moniin vuosiin.

Kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksien kannalta merkityksellisiä direktiivin artikloja ovat muun muassa opetus- ja tutkimustoimintaa ja kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevat lakikokonaisuudet. Koko luovalle alalle merkittävä kokonaisuus on artikla 17, joka korjaa niin kutsuttua arvokuiluongelmaa. Arvokuiluongelmalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa verkon alustapalvelut ovat voineet hyödyntää tekijänoikeudella suojattua sisältöä ilman sopimusta ja maksamatta oikeudenhaltijoille korvausta teostensa käytöstä.

Lausunnon tiivistelmä

 

Kiitämme mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä tekijänoikeuslaiksi.

Toteamme yleisesti, että hallituksen esitysluonnos ei ole yksityiskohtien osalta eikä kokonaisuudessaan oikeasuuntainen. Esitystä läpileikkaa teosten käyttäjien näkökulma. Taiteilijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden oikeuksia heikennetään monissa kohdin ratkaisevalla tavalla.

Pidämme esitystä kokonaisuudessaan puutteellisesti valmisteltuna. Sen perustelut ovat monin kohdin erittäin vaillinaiset ja arvoväritteiset. Esitettyjen muutosten vaikutukset esimerkiksi taiteilijoihin käsitellään pintapuolisesti. Esityksessä ei ole tutkimus- ja kokemustietoon perustuvia arvioita, vaikka näitä olisi paljon tarjolla.

Esitämme, että esitysluonnos palautetaan takaisin valmisteluun vähintään artikla 17 osalta.

Esitys koskien teosten käyttöä opetustoiminnassa

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan merkittävää, opetusalaa koskevaa rakenteellista muutosta. Kuvataiteen teoksia saisi käyttää opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa laajasti uuden tekijänoikeuden rajoituksen nojalla. Muutos merkitsisi nykyisen toimivan sopimuslisenssijärjestelmän purkamista, jota DSM-direktiivi ei ehdota eikä edellytä. Esitys ei ole myös DSM- ja tietoyhteiskuntadirektiivien sallima rajoitus.

Ehdotettu rajoitus kaventaa kaikkien visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia opetustoiminnassa. Opettajille se merkitsisi entistä epäselvempiä ja oikeudellisesti epävarmempia teosten käyttötilanteita.

Esitämme ratkaisuna, että sopimuslisenssi säilytetään ensisijaisena teosten käytön opetuksessa mahdollistavana keinona.

Yhdymme lausunnossamme Kopioston lausuntoon.

Esitys koskien kulttuuriperinnön säilyttämistä

Kulttuuriperintöorganisaatioita koskeva kokonaisuus on ongelmallinen pyrkiessään säätelemään samoin keskenään erilaisia laitoksia ja teosmarkkinoita. Esitys laajentaa kulttuuriperintölaitosten piiriä, jossa laitokset voivat käyttää teoksia sopimuksella tai uuden rajoituksen nojalla. Se koskisi myös vain verkossa toimivia organisaatioita.

Katsomme, että esityksessä on määriteltävä tarkemmin säännöksen piiriin tulevat uudet kulttuuriperintölaitokset, jotta esityksen vaikutusta voisi arvioida.

Kuvataiteen osalta esitys näyttää asettavan taiteilijan eriarvoiseen asemaan sen perusteella, miten teos on kokoelmaan päätynyt. Esityksen mukaan lahjoituksen tai deponoinnin kautta kokoelmaan hankittu teos voisi merkitä taiteilijalle sitä, ettei taiteilija saa korvauksia teoksensa yleisölle välittämisestä.

Kaupallisesta jakelusta poistunut teos ei käsitteenä sovellu kuvataideteoksiin, joten sitä ei lähtökohtaisesti tule niihin soveltaa.

Ehdotamme, että sopimuslisenssi kattaa jatkossakin kulttuuriperintöorganisaatioiden kokoelmissa olevat kuvataiteen teokset riippumatta siitä, omistaako museo teokset vai sisältyvätkö ne kokoelmaan esimerkiksi deponoinnin kautta. Asia on syytä selventää vähintään esityksen perusteluissa.

Esitys koskien verkkosisällönjakopalveluiden vastuuta (arvokuilu)

EU:n tekijänoikeusdirektiivin perusteella Youtuben tai Instagramin kaltaiset verkkosisällönjakopalvelut ovat vastuussa aineistosta, jota niissä julkaistaan, ja tarvitsevat luvan teosten käyttöön oikeudenhaltijoilta. Esitysluonnos ei säädä, että verkkosisällönjakopalvelu olisi tekijänoikeudellisesti vastuussa, ja on siten direktiivin vastainen. Tämä laiminlyönti ja direktiivin vastaiset ratkaisut johtaisivat siihen, että luovan alan tekijöiden mahdollisuus sopia teostensa käytöstä ja saada tuloa vesitetään alustapalveluiden eduksi.

Direktiivi on saatettava voimaan niin kuin se on tarkoitettu. Suomesta ei tule luoda EU:ssa erillistä saareketta, jossa on luovan työn tekijöiden kannalta vahingollista lainsäädäntöä.

Vaadimme esitystä arvokuilusäädöksen osalta uudelleen valmisteluun, ja viittaamme lausunnossamme Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry:n ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry:n lausuntoihin.

Esitys koskien teoksen satunnaista käyttöä

Esitysluonnoksessa esitetään, että teoksen satunnainen ja osittainen sisällyttäminen toiseen teokseen on sallittua, jos sisällytetyllä teoksella on toisarvoinen merkitys. DSM- tai tietoyhteiskuntadirektiivi eivät edellytä tällaisen rajoituksen säätämistä kansalliseen lakiin.

Ehdotettu säännös olisi hyvin laaja ja vaikeasti tulkittavissa. Esitämme, että rajoitus poistetaan esityksestä.

Yleinen huomio koskien sopimuslisenssiä

Sopimuslisenssillä tarkoitetaan laajennettua kollektiivista lupaa, joka perustuu ytimeltään sopimusvapauteen. Muistutamme, että sopimuslisenssi on oikeuksien hallinnoinnin muoto eikä tekijänoikeuden rajoitus. Sopimuslisenssin kuvaus rajoitukseksi tulee siksi poistaa perustelutekstistä.

Huomioita perusoikeusarvioinnista

Perusoikeuksien välinen tasapaino ei mielestämme toteudu esityksessä monin kohdin. Esitämme niille lausunnossamme tasapainoisempia ratkaisuja.

Tekijänoikeus nauttii perustuslain 15 §:ssä turvattua omaisuuden suojaa.

Perusoikeuksien ja tekijänoikeuden rajoitussäännösten välistä suhdetta tulee tarkastella siitä näkökulmasta, mikä merkitys rajoitussäännöksillä on perusoikeuksien toteutumisen ja omaisuuden suojan kannalta.

Rajoitussäännösten soveltaminen digitaalisessa ympäristössä voi muodostua kohtuuttoman laajaksi rajoitukseksi. Tietoyhteiskuntadirektiivissä vahvistetaan, että poikkeuksista ja rajoituksista säätäessä olisi erityisesti otettava huomioon lisääntynyt taloudellinen vaikutus, joka niillä voi olla uudessa sähköisessä ympäristössä. Poikkeusten tai rajoitusten soveltamisalan tulisi siksi olla entistäkin rajoitetumpi, kun kyse on tekijänoikeudella suojattujen teosten tai muun aineiston uusista käyttötavoista.

Kuvaston koko lausunto koskien hallituksen esityksen luonnosta tekijänoikeuslaeiksi