Uutiset

Kuvaston lausunto OKM:lle taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivoista

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmä julkaisi syksyllä 2018 esityksen taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisistä tavoitteista. Esitys sisältää 21 kehitysehdotusta, joissa otetaan huomioon sekä taiteenalojen erilaisuus että aloja yhdistävät asiat.

Kuvasto kiittää ministeriötä mahdollisuudesta lausua esityksestä ja keskittyy lausunnossaan kuvataiteen asemaan ja tekijänoikeuteen.

Kuvasto korostaa taidepolitiikan uudistumisen tarvetta. Sen yleisenä tavoitteena tulee olla kansallisen luovuuspääoman vaaliminen. Menestyvä Suomi tarvitsee panostuksia taiteeseen, kulttuuriin ja luoviin aloihin.

Tekijänoikeus on keskeinen elementti kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden elinvoimaisuudessa, selviytymiskyvyssä ja kyvyssä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Taiteilijapolitiikan yksi keskeinen tavoite tulee Kuvaston mukaan olla tekijänoikeusmekanismin toiminnan turvaaminen. Järjestelmää on kehitettävä johdonmukaisemmaksi ja kattavammaksi osaksi taidepolitiikkaa.

Työryhmän selvityksessä tunnistetaan tarve kasvattaa tekijänoikeusosaamista niin ammatissa toimivien taiteilijoiden kuin alan opiskelijoiden keskuudessa. Kuvasto pitää välttämättömänä, että tekijänoikeudet otetaan osaksi kaikkea kuvataidealan ammatillista koulutusta. Nykyisin taiteilijat valmistuvat alalle riittämättömin tiedoin, mikä heikentää heidän asemaansa.

Taide yhteiskunnan ytimeen

Kuvasto on samaa mieltä työryhmän kanssa siitä, että taide tulee saattaa yhteiskunnan ytimeen vastaamaan taiteen kasvanutta yhteiskunnallista merkitystä. Jotta tämä on mahdollista, taiteen synnyttämää lisäarvoa on tarpeen valottaa eri näkökulmista. Kuvasto pitää hyvänä, että esityksessä taide nähdään myös osana laajenevaa palvelusektoria ja elinkeinotoimintaa.

Taiteilijat tarvitsevat vahvan tekijänoikeuden ja sen pohjalle rakentuvan oikeudenmukaisen ja kannustavan sopimusympäristön.

Taiteen rahoituksen strateginen kehittäminen

Kuvasto kannattaa työryhmän perusajatusta taiteen rahoituksen kehittämisestä. Rahoitusjärjestelmän tulee olla joustava ja pitkäjänteinen, ja kuvataiteilijoilla tulisi olla mahdollisuus nykyistä selvästi monipuolisempaan tulonmuodostukseen.

Kuvasto muistuttaa myös, että julkisen sektorin toimijoiden resursointi on varmistettava niin, että toimijoilla on mahdollisuus käyttää taiteilijoiden teoksia ja palveluita sekä maksaa niistä asianmukainen korvaus. Lisäksi kuntien ja kolmannen sekä neljännen sektorin yhteistyössä kuvataiteilijoille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset tulee huomioida budjeteissa.

Taide on työtä, ja sellaisena sitä on kohdeltava

Tavoitteen rinnalla on nähtävä, että taiteellisen työn tulokset ovat ympäröivän yhteiskunnan kannalta keskeisiä. Taiteellinen työ kytkeytyy yhteiskuntaan erityisesti tulostensa, teosten, kautta.

Kuvasto korostaa, että mahdolliset työsuhteet eivät saa kaventaa taiteilijan tekijänoikeuksia eikä tekijänoikeuskorvauksia tule huomioida työttömyysturvassa taiteilijan etuutta vähentävänä tulona, kuten ei huomioida pääoman osinkojakaan. Tekijänoikeuskorvaukset ovat luovan työn osinkoa.

>> Kuvaston koko lausunto verkossa