Lausunnot

Kuvaston lausunto valtioneuvoston asetuksesta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Asia: OKM/71/050/2017 Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme kunnioittavasti seuraavaa:

Näkemyksemme mukaan perustettavan neuvottelukunnan tehtävänannon taustalla on tekijänoikeusmarkkinan kestävän ja häiriöttömän kehittymisen varmistaminen. Tätä tavoitetta neuvottelukunta voi edistää erityisesti toimimalla tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen foorumina. Asioiden tietty yleisyystaso ja toiminnan hyötyjen skaalautuvuus ovat käsittääksemme siten neuvottelukunnan luonnollinen lähtökohta.

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista koskee erityisesti tekijänoikeusjärjestöjä. Tekijänoikeuden yhteishallinnointi on tekijänoikeusjärjestöille päivittäistä toimintaa. Millekään muulle intressiryhmälle se ei sitä ole. Valtaosalle muista intressiryhmistä laki ei liity heidän päivittäiseen ydintoimintaansa.

Yllä sanotuista syistä esitämme, että kaikki tekijänoikeusjärjestöt olisivat neuvottelukunnan jäseniä. Joidenkin tekijänoikeusjärjestöjen jättäminen esimerkiksi vain tilannekohtaisen edustuksen varaan aiheuttaisi neuvottelukunnalle olennaisen vajeen, ja kaventaisi neuvottelukunnan vaikuttavuutta suhteessa sen yleiseen päämäärään. Neuvottelukunnan ulkopuolelle jäävän tekijänoikeusjärjestön kannalta voisi syntyä informaatiovaje, joka voisi vaikuttaa haitallisesti kyseisen yhteishallinnoinnin markkinaan.

Sanotun lisäksi pidämme tarpeellisena, että riittävä määrä oikeudenhaltijoita edustavia muita järjestöjä on edustettuna neuvottelukunnassa. Kolmen vuoden toimikausi on mielestämme sopiva.

Helsingissä toukokuun 3. päivänä 2017

Tommi Nilsson, toiminnanjohtaja