Redovisning av ersättningar

Kuvasto redovisar upphovsrättsersättningarna till sina konstnärs- och rättsinnehavarkunder. Ersättningar som redovisas personligen är användnings-, utställnings- och vidareförsäljningsersättning. Ersättningarna betalas året efter insamlingsåret. De ersättningar som insamlats under 2021 betalas således 2022.

Betalningen av ersättningar börjar på våren, efter att föreningens bokslut fastställts på Kuvastos vårmöte. Ersättningarna betalas stegvis på kundernas konton före utgången av året. Före redovisningen utarbetas en ersättningskalkyl för konstnärs- och rättsinnehavarkunderna. I den anges betalningsdagen för ersättningarna. I samband med betalningen verkställs förskottsinnehållning enligt skattelagstiftningen.

Förvaltningsavgift

Kuvastos förvaltningsavgift (20 % år 2022) fastställs i anslutning till bokslutet. Förvaltningsavgiften avdras från de personliga upphovsrättsersättningarna som redovisas till rättsinnehavarna innan de betalas ut. Med den procentuella avgiften täcks delvis kostnader för Kuvastos grundläggande verksamhet.

Undantag i redovisningen

Ersättningen redovisas inte till kunden om summan är under 50 euro efter förvaltningsavgiften. Däremot sparas ersättningen till följande redovisning tills summan är minst 50 euro. Vid behov kan också belopp på under 50 euro betalas om kunden ber om det. Upphovsrättsersättningar på över 500 euro kan på begäran redovisas till professionella konstnärer genom påskyndat förfarande.

Åldrande av ersättningar

Kuvasto betalar den utdelade ersättningen till de rättighetsägare som är berättigade till ersättning under det år som följer efter åldrande. 

Bristfälliga uppgifter om rättsinnehavare

Kuvasto redovisar varje år upphovsrättsersättningar till hundratals rättsinnehavare, både till konstnärer som hör till Kuvasto och till utomstående konstnärer samt rättsinnehavare efter avlidna konstnärer. Aktuella uppgifter om rättsinnehavare påskyndar utbetalningen av ersättningar. Om uppgifterna är bristfälliga kan ersättningarna inte redovisas. En lista över konstnärer om vilka vi behöver ytterligare uppgifter finns här.

Uppgifter om konstnärer kan skickas till  eller lämnas per telefon på 09 272 4022. Rättsinnehavare kan också uppdatera sina uppgifter på e-blanketten.