Varför ansluta sig till Kuvasto?

Vesa-Pekka Rannikko. Kuva/Foto: Veikko Somerpuro 2014

Upphovsrättsersättningar är ofta den främsta orsaken till varför konstnärer ansluter sig till Kuvasto. Kundrelationen medför dock också andra fördelar. Av listan nedan framgår varför det är värt att vara kund hos Kuvasto.

* Mer tid
 Upphovsrättsfrågor är komplicerade, och det tar tid att utreda rättigheterna. Som kund låter du Kuvasto ta hand om det administrativa arbetet och får mer tid för själva arbetet.

* Ersättningar
 De ersättningar för utställningar och publikationer som Kuvasto samlar in är välkommen extra inkomst för många av våra kunder – vare sig den är stor eller liten. Som kund låter du Kuvasto ingå avtal om användningen på dina vägnar, men du behåller de moraliska rättigheterna.

* Rådgivning
 Det kan kännas arbetsdrygt att bevaka eller följa med sina rättigheter. När du behöver hjälp och rådgivning med personliga eller allmänna upphovsrättsfrågor erbjuder Kuvasto dig avgiftsfri upphovsrättslig rådgivning. I Kuvastos nyhetsbrev får du aktuell och koncis information om upphovsrättsfrågor.

* Intressebevakning
 Genom de ömsesidiga avtal som vi ingått med internationella organisationer på det visuella området representerar våra systerorganisationer våra kunder i 34 länder. Kuvasto har närmare 30 års erfarenhet av bildkonstnärers upphovsrätt, och vi representerar nästan 3 200 inhemska konstnärer och ca 100 000 utländska konstnärer. Som kund hjälper du oss att stärka konstnärers rättigheter.

* Avgiftsfri
 Det bästa med att vara kund hos Kuvasto är att det är avgiftsfritt för dig. Från de insamlade upphovsrättsersättningarna avdrar vi endast en procentuell andel för att täcka förvaltningskostnaderna.

Vem kan bli medlem?

Du kan bli kund hos Kuvasto om du är bildkonstnär eller innehavare av en avliden bildkonstnärs rättigheter. Det är lätt att bli kund. Det sker genom att man fyller i en e-blankett. Observera att du utöver att fylla i personuppgiftsblanketten ska skriva ut och underteckna kundavtal.

Bli konstnärskund via Kuvastos e-tjänst.

Efter att du skickat personuppgiftsblanketten får du en bekräftelse om att uppgifterna mottagits per e-post. Efter att du undertecknat avtalet ska du skicka två exemplar av det till Kuvasto. Efter att ansökan behandlats returneras det ena exemplaret till dig medan Kuvasto behåller det andra.

*** Obs. På grund av det exceptionella omständigheterna orsakade av coronavirus situationen ber vi dig skicka ett foto av ditt undertecknat kontrakt vår e-post utöver den postade versionen. ***

Om du är innehavare av en avliden konstnärs rättigheter ska du dessutom skicka en kopia av konstnärens bouppteckningsinstrument och eventuella testamente till Kuvasto. Om den avlidna konstnären varit kund hos Kuvasto behöver du inte underteckna kundavtalet. En kopia av bouppteckningsinstrumentet och det eventuella testamentet ska dock skickas till Kuvasto.

Ta omsorgsfullt del av Kuvastos stadgar, intressebevakningsområde och redovisning av ersättningar innan du ansluter dig!

Svar på vanliga frågor om att vara kund hos Kuvasto

Foto: Sanna Peurakoski

Vem kan ansluta sig till Kuvasto?
Alla som skapat minst ett självständigt och originellt bildkonstverk kan ansluta sig till Kuvasto. En aktuell lista över de konstnärer som Kuvasto representerar finns på kuvasto.fi/konstnarsforteckning.

Varför borde jag ansluta mig?
Som kund hos Kuvasto tar vi hand om dina rättigheter och ser till att de respekteras. Vi avtalar om villkoren för användningen av konst och säkerställer att du får upphovsrättsersättningar. Ju fler konstnärer hör till Kuvasto, desto effektivare kan vi trygga konstnärernas upphovsrättsliga ställning på lång sikt. Dessutom erbjuder vi konstnärer stöd och information samt utbildning i anslutning till upphovsrättsfrågor.

Vad kostar det att ansluta sig till Kuvasto?
För bildkonstnärer och rättsinnehavare är det helt gratis att vara kund hos Kuvasto. Vi tar inte ut anslutnings- eller medlemsavgifter. När vi redovisar upphovsrättsersättningar till konstnärer innehåller vi en förvaltningsavgift för att täcka kostnaderna för vår verksamhet. Dess belopp fastställs årligen på Kuvastos vårmöte. Förvaltningsavgiften under 2016 är 19 %.

Vad omfattar kundavtalet?
Ditt avtal med Kuvasto reglerar det som vi förbinder oss att göra. I praktiken innebär det att vi i många upphovsrättsliga frågor agerar på dina vägnar, till exempel när någon vill använda en bild av ditt konstverk. När det gäller reklam och bruksföremål kontrollerar vi dock med dig på förhand om vi kan bevilja tillstånd för detta.

Vi arbetar för dina rättigheter så att du ska få de ersättningar som hör till dig. Vi bevakar och förvaltar din upphovsrätt på de områden som räknas upp i kundavtalet. Exempel på dessa är användning av konstverk i publikationer och på webbplatser samt upphovsrättsliga utställningsersättningar.

Omfattar Kuvastos förvaltning beställningsarbeten?
Den som beställer konstverk avtalar i allmänhet om användningsrättigheterna direkt med konstnären. Beställningsarbeten omfattas av Kuvastos förvaltning av rättigheter endast om det är fråga om sekundär användning av beställningsarbeten. Till exempel om en tredje part vill använda en bild av konstverket i en publikation eller på webben, och då konstnären inte har överlåtit konstverkets användningsrättigheter till beställaren.

Bevakar Kuvasto mina rättigheter även utomlands?
Kuvastos internationella systerorganisationsnätverk omfattar 34 länder. Våra systerorganisationer representerar Kuvastos konstnärer och redovisar ersättningar för användning av konstnärers konstverk i utlandet till Finland. På motsvarande sätt redovisar Kuvasto ersättningar för användning av utländska konstnärers verk i Finland till systerorganisationerna, som betalar dem till konstnärerna.

När får jag ersättningar?
Du får upphovsrättsersättningar beroende på hur mycket dina konstverk används eller visas. I allmänhet redovisar vi upphovsrättsersättningarna året efter insamlingsåret. Redovisningen börjar ofta i början av sommaren efter att bokslutet har fastställts på Kuvastos vårmöte. Om du är professionell konstnär kan du få ersättningar på över 500 euro genom ett påskyndat förfarande. Ytterligare information om redovisning finns här.

Kan jag som kund hos Kuvasto bevilja tillstånd för icke-kommersiell användning av mina konstverk?
Du kan bevilja tillstånd för icke-kommersiell användning av dina konstverk. Kom dock ihåg att användningen kan involvera indirekt förvärvssyfte, om konstverket används i till exempel marknadsföring. I sådana situationer rekommenderar vi att du kontaktar Kuvasto på förhand.

Debiterar Kuvasto ersättningar för mina egna publikationer?
Kuvasto debiterar inte upphovsrättsersättningar för att du själv använder bilder av dina konstverk. Ersättningar debiteras inte heller när bilder av dina konstverk används i samband med intervjuer med dig.

Kan jag begränsa Kuvastos förvaltningsrätt?
Du kan förvalta dina rättigheter parallellt på de användningsområden som nämns i 1§ punkt b och c i kundavtalet. Du ska dock lämna in en skriftlig anmälan om parallell förvaltning till Kuvasto. Parallell förvaltning träder i kraft tre (3) månader efter att anmälan har lämnats in till Kuvasto. 

Hur kan jag utträda ur Kuvasto?
Du kan avsluta kundavtalet när som helst. Om du vill avsluta kundrelationen ska du skicka till oss ett skriftligt uppsägningsmeddelande, varefter kundrelationen upphör tre (3) månader senare.