Samhällspåverkan

Text på bild: Vi påverkar upphovsrättslagstiftningens nationella och internationella utveckling.

Samhällspåverkan är en viktig del av Kuvastos verksamhet. För att stärka konstnärernas upphovsrättsliga ställning påverkar Kuvasto upphovsrättslagstiftningens nationella och internationella utveckling. Vi håller kontakt med myndigheter, avger utlåtanden om lagpropositioner och -ändringar samt samarbetar med andra aktörer på området.

Myndighetssamarbete

Kuvastos verksamhetsledare Tommi Nilsson är medlem i Delegationen för upphovsrättsärenden. Delegationen för upphovsrättsärenden har som uppgift att fungera som ministeriets rådgivande sakkunnigorgan i upphovsrättsärenden. Delegationen följer upp utvecklingen av upphovsrättslagstiftningen och främjar samarbetet mellan ministeriet och upphovsrättsområdets intressentgrupper och experter..

Kuvastos verksamhetsledare är också ersättare i Upphovsrättsrådet som bistår undervisnings- och kulturministeriet. Upphovsrättsrådet har som uppgift att bistå ministeriet i behandlingen av ärenden som gäller upphovsrätt och att ge utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen. I sina utlåtanden har rådet bland annat behandlat konstverkskriterier, ekonomiska och moraliska rättigheter, offentlig visning, begränsningar av upphovsrätten och överföring av upphovsrätten.

Samarbete med sammanslutningar på området

Kuvasto har också nära samarbete med andra upphovsrättsorganisationer och bildkonstnärsorganisationer. Ett exempel på samarbetet är Lyhty – Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöelin – som är en viktig samhällelig påverkare. Kuvastos verksamhetsledare hör till Lyhtys ledningsgrupp, och Kuvasto har också en representant i dess delegation.

I slutet av 2016 anslöt sig Kuvasto också till Tekijänoikeusakatemia ry. Tillsammans med andra upphovsrättsorganisationer deltar Kuvasto aktivt i den samhälleliga diskussionen om upphovsrätt och ger utlåtanden om laginitiativ.

I januari 2016 anslöt sig Kuvasto till Upphovsrättens informations- och övervakningscentral ry (TTVK). TTVK informerar om upphovsrätt, ordnar utbildningar och bevakar sina medlemmars upphovsrätt. De fem andra upphovsrättsorganisationerna i Finland är också medlemmar i föreningen. I och med medlemskapet samarbetar Kuvasto och TTVK bland annat för att effektivisera övervakningen av bildkonstnärers vidareförsäljningsersättning.

Kuvasto hör också till Kopiosto ry:s informella bildgrupp som bildas av upphovsmannaorganisationer. Utöver Kuvasto hör Finnfoto, Grafia, Kuvittajat, Freelance-graafikot och Sarjakuvantekijät till gruppen.

Internationell påverkan

Dessutom bedriver Kuvasto samarbete med sin nordiska systerorganisationer och de internationella takorganisationerna på bildområdet European Visual Artists EVA och International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC. Genom samarbetet kartlägger vi bland annat nya licensieringsmöjligheter och följer upp lagstiftningens utveckling på i Norden och EU.